۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
مشاهده ۱۹۱
سید محمد حسینی
ارتباطات و گفتگوهای دائمی، لازمه پویایی در دیپلماسی است. دیپلماسی را باید فرآیندی دید که آغاز و تداومی دارد. آغاز دیپلماسی، گفتگوهای اولیه است که جنبه انتقادی دارد و تداوم دیپلماسی، گفتگوهای ثانویه است که عمدتأ سازنده است.
در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سنگال در تاریخ ۲۴مارس ۲۰۲۴ آقای بصیرو دیومای فای با بیش از ۵۴ آراء در دور نخست بر رقیب خود آقای امدو با نماینده ج...
پس از پاسخ نظامی ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی ایران به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی، از آنجا که مشخص گردید هر گونه تحول نظامی آتی در رویکرد ای...