اردیبهشت ۱۴۰۲
مشاهده ۲۵۳
محمد نیکخواه
در حالی که نظام عربی، بیش از یک دهه پس از تحولات موسوم به بهار عربی، به منظور برون رفت از مشقت های به وجود آمده، پویایی سیاست های داخلی و منطقه ای را در دستورکار قرار داده است، تحولات سیاسی داخلی در سودان، بر مدار متفاوتی سیر می‌کند.
پس از بیش از ۷ سال قطع رابطه دیپلماتیک، در اسفند ۱۴۰۱، دو کشور ایران و عربستان با میانجیگری چین، با صدور بیانیه ای در پکن، از سرگیری روابط دو جانبه و ...
تحولات سیاسی که در بستر ثبات سیاسی و در بطن روندها ایجاد می‌شوند، عمومأ قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی راهبردی دارند اما پیش بینی و برنامه ریزی تحولاتی...