۲۳ مرداد ۱۴۰۲
مشاهده ۵۵۵
علیرضا میریوسفی
بعد از جنگ اوکراین، اهمیت راهگذر (کریدور) میانی شامل کانال زنگزور مضاعف شده است و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای ایران، کشورهای آسیای میانه، روسیه و حتی هند تلقی شود. فعال سازی فوری راهگذار (کریدور) شمال- جنوب با همکاری ایران، روسیه، هند و کشورهای آسیای میانه مهمترین اقدام برای مهار این تهدید خواهد بود.
در هفته‌های گذشته، در کنار مسائل سیاسی که بحث داغ محافل خبری بوده، شدت گرمای هوا نیز به سوژه تحلیلی بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شده است؛ مو...
اولین کنفرانس ملی «دیپلماسی و چالشهای فرامرزی زیست محیطی»، ۷ اسفند ۱۴۰۱ با حضور محمد حسن شیخ الاسلامی، رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارج...