بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۱۱۵۳
علی بمان اقبالی زارچ
در ژئوپلیتیک هزاره سوم بدون تردید باید به بحران‌های متکثر در جغرافیای اورآسیا اشاره نمود که فصل نوینی را در عرصة چالش های قومی و روابط بین اقلیت‌ها و حکومت‌های مرکزی با خود به همراه داشت.
تغییرات ژئوپلیتیکی عمیق در منطقه قفقاز تأثیر بسزایی در روابط ایران و سه جمهوری ارمنستان، آذربایجان و گرجستان داشته است. جمهوری اسلامی علی‌رغم روابط تا...
بحران جدید در منطقه قفقاز در سال ۱۴۰۰ با حمله آذربایجان به ارمنستان شروع شد و هدف غایی در این رقابت بین محور ترکی-آذری و ارمنستان داشتن سهم بیشتر در ت...