معرفی کتاب «نظم جهانی: تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ» تالیف هنری کیسینجر و ترجمه آقای دکتر محمدتقی حسینی

معرفی کتاب «نظم جهانی: تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ» تالیف هنری کیسینجر و ترجمه آقای دکتر محمدتقی حسینی

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹