خاورمیانه بیست سال پس از یازده سپتامبر؛ آیا درس های کافی از بی ثباتی آموخته است؟

خاورمیانه بیست سال پس از یازده سپتامبر؛ آیا درس های کافی از بی ثباتی آموخته است؟

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰