بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۳۲۳
اعلام تاریخ جدید برگزاری اولین کنفرانس ملی دیپلماسی و چالش های فرامرزی زیست محیطی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۱
بهره گیری از متاتئوری به معنای نظریه ای برتر و فراتر از تئوری‌ها که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از ایده‌های رقیب را تجزیه، تحلیل، مقایسه و ارزیا...
افتتاحیه ششمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی با عنوان «دو سده مذاکره در تاریخ دیپلماسی ایران؛ قواعد، دستاوردها و ابتکارات ایرانی» برگزار گردید. این نشست ب...