۷ اسفند ۱۴۰۲
مشاهده ۶۵
رضا حقیقی
انتخابات پارلمان اروپا روزهای ششم تا نهم ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰-۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۳) برگزار خواهد شد و شهروندان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای انتخاب ۷۰۵ نماینده به پای صندوق های رای خواهند رفت. اخبار و تحولات داخلی اروپا حاکی از آنست که در انتخابات آتی، احزاب و جناح های منسوب به راست افراطی قدرت قابل توجهی خواهند یافت.
در حالی که بحران غزه و رویه غیر انسانی اسرائیل در مواجهه با ساکنین آن بر همه مسائل بین المللی سایه انداخته و به بزرگترین چالش پیش روی جامعه جهانی تبدی...
عرصه بین الملی روزهای پرچالشی را تجربه می نماید که عمده ترین بحران‌های آن به منطقه حیاتی و ژئواستراتژیک او رآسیا در مثلث اوکراین؛ غزه و دریای سرخ مرتب...