اسفند ۱۴۰۱
مشاهده ۴۴۷
علیرضا میریوسفی
اساس روابط آمریکا و هند در دوران جدید، بر اساس دو راهبرد چرخش به آسیا و موازنه از راه دور، اتحاد علیه چین در کنار پذیرش ادامه روابط راهبردی هند با روسیه بوده است. بحران اوکراین این دوگانگی را برجسته کرده و واژه "شرکای انتخابی" برای توصیف روابط آنها را برجسته تر کرده است.
اخبار سیاست داخلی امریکا با مشخص شدن نتیجه انتخابات کنگره متوجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ خواهد شد. چند پیش بینی برای دولت آتی امریکا متصور است ک...
سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان با حاشیه سازی و تنش آفرینی زیادی انجام شد. این سفر عالی ترین مقام امریکایی پس از ۲۵ سال به تایوان...