۲۹ شهریور ۱۴۰۲
مشاهده ۱۳۹
محسن بهاروند
رویکرد اصلی امارات متحده عربی در سال های اخیر در تعامل با کشور های منطقه ای و فرامنطقه ای تاکید بر تجارت؛ توسعه و تولید ثروت برای کاهش وابستگی به نفت است. در همین راستا امارات در سال های اخیر روابط تجاری مناسبی با ایران به عنوان یکی از همسایگان دارد.
زنان از دیرباز تا به امروز در معرض آسیب و خطراتی از جمله: خشونت خانگی، خشونت جنسی، حضور کمتر در مشاغل حساس، مهاجرت، دسترسی کمتر به آموزش و بهداشت کافی...
حجاب اسلامی یک امر برآمده از قرآن و فقه اسلامی است و در اسلام به ویژه برای زنان توصیه شده است. البته حجاب گاه برگرفته از احکام شرعی و گاه مربوط به قو...