قسمت دوم: روند صلح افغانستان

توسط مجتبی روزبهانی، میر محمود موسوی و محسن روحی صفت