مجموعه پادکست های افغانستان
قسمت اول: تحولات افغانستان

توسط مجتبی روزبهانی، مهندس میر محمود موسوی و محسن روحی صفت