سازمان ملل متحد در هفتاد و پنج سالگی

امسال مصادف با هفتادوپنجمین سال تأسیس سازمان ملل متحد است. در سال ۱۳۴۵ ملل متحد بر ویرانه های جنگ دوم جهانی بنا شد. ایران در زمره نخستین کشورهایی بود که منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیسی سازمان ملل را امضاء نمود و در ردیف بانیان آن قرار گرفت. تاریخ هفتادوپنج سالة سازمان ملل متحد مملو از موفقیت ها و ناکامی ها بوده است. در نشستی که در ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ با حضور اساتید و اندیشمندان حوزة حقوق و روابط بین الملل برگزار شد، به بررسی و ارزیابی عملکرد ملل متحد در هفتادوپنج سال گذشته، آیندة آن و تعاملات کشورمان با این سازمان پرداخته شده است. شرکت کنندگان در این برنامه شامل آقای دکتر سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، خانم دکتر مصفّا استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، آقای دکتر علی خرّم سفیر و نمایند دائم اسبق کشورمان نزد مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو، آقای کورش احمدی صاحب نظر و دیپلمات پیشین کشورمان در امور شورای امنیت و خانم منصوره شریفی صدر کارشناس ارشد مطالعات حقوقی و بین المللی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی بودند.