بررسی پیامدهای انتخابات آمریکا در منطقه و جهان

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشستی با حضور دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور، دکتر ناصر هادیان، کوروش احمدی و دکتر وحید کریمی به منظور بررسی ابعاد مختلف این اتفاق برگزار گردید.