پیامدهای منطقه ای گسترش بی ثباتی افغانستان (بخش دوم)