افغانستان بر سر دو راهی: آغاز روند صلح یا ادامه روند جنگ؟