مجموعه پادکست های روسیه
قسمت سوم: دکترین امنیتی خلیج فارس