سید محمد کاظم سجادپور

info@yahoo.com

کارشناس ارشد برجسته

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
1.1357دانشگاه تهرانلیسانس علوم سیاسی
2. 1360دانشگاه تهرانفوق لیسانس روابط بین الملل
3.1369دانشگاه جرج واشنگتندکتری علوم سیاسی
4. 72-1370دانشگاه هاروارددوره تحقیقاتی فوق دکتری
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1382-1383سفیر سابق نزد دفتر اروپایی سازمان ملل 
2.1378-1386مدیرکل سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 
3.1392-1395مشاور وزیر در امور راهبردی 
فعالیت های ‍پژوهشی
ردیفعنوان
1.استاد تمام روابط بین الملل و دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
2.مدیر گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه 1386-1395
3.سردبیر مجله علمی پژوهشی روابط خارجی
4.سردبیر مجله علمی-پژوهشی Iranian Review of Foreign Affairs
5.رئیس سابق هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران

ارتباط :