نشست مشترک با موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در خصوص سیاست همسایگی

نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام پیرامون سیاست همسایگی در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار گردید.
آبان ۱۴۰۰
مشاهده ۱۷۵۴

 نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه آینده پژوهی جهان اسلام پیرامون سیاست همسایگی در روز یکشنبه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰ با حضور آقایان دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی،دکتر یحیی رحیم صفوی ریس موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، دکتر مجید قافله باشی رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی،دکتر حمزه رحیم صفوی و آقایان سید رسول موسوی،فردوسی پور، طالبیان، بیگدلی برگزار گردید. اهم مطالب بیان شده به قرار زیر است:

آقای دکتر شیخ الاسلام: این نشست پیش نشست همایشی در آینده نزدیک خواهد بود و بر مفاهیم نظری سیاست همسایگی، سطح تحلیل، نسل های مطالعات منطقه ای (جغرافیا، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و هویت) تاکید نمودند و اینکه آیا همسایگی و جغرافیا لزوما مبحث در هم تنیدگی را در برمی‌گیرد؟ مرزها در این بین چه نقشی ایفا می نمایند؟ چگونه می‌توان از مفهوم منطقه بودگی در خصوص همسایه بودگی بهره گرفت؟رابطه وابستگی متقابل و منطقه بودگی و همسایه بودگی به چه صورت است؟  همچنین باید توجه داشت که در همسایه بودگی عناصر بالفعل و بالقوه به صورت توامان و روش های استقرایی و قیاسی حایز اهمیت است.

آقای دکتر یحیی رحیم صفوی: ضمن اشاره به اینکه دوران جدیدی در سطوح مختلف و عرصه فناوری شروع شده است، بر ملاحظات ژیوپلتیکی و ژئواستراتژیکی در گسترش روابط ایران و همسایگان تاکید ورزید و به توصیه‌های راهبردی در این زمینه اشاره داشتند.

آقای سید رسول موسوی: به سیاست ایران در کشورهای همسایه و فراز و نشیب های آن در ادوار مختلف و لزوم آسیب شناسی سیاست همسایگی از دو بعد درونی و بیرونی پرداختند. 

آقای فردوسی پور: به اقتصاد سیاسی و تاثیر آن بر سیاست همسایگی پرداخت.

آقای طالبیان: نقش مشترکات تمدنی و فرهنگ را در سیاست همسایگی پررنگ دانستند.

آقای بیگدلی: مفهوم اخلاقی مدارا را در تبیین و تدوین سیاست جغرافیایی همسایگی برجسته نمودند و به بررسی دینی و فرهنگی مدارا با دشمنان و کاربست آن در سیاست خارجی پرداختند. و در پایان آقای دکتر حمزه صفوی به محورهای همایش پیش رو پیرامون همسایگی اشاره نمودند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است