جامعه بی سر نظم در سیاست جهان

مولف: هدلی بال
با دو مقدمه از اندرو هورِل و استانلی‌هافمن
ترجمه و توضیحات از فرهنگ رجایی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
حکمرانی نوین جهانی، دولت و نهادهای نوین حکمرانی در خاورمیانه تالیف: دکتر سید عبدالعلی قوام، دکتر سیامک بهرامی
تألیف: فاطمه علی‌آوا، سعدالله شریف‌اف مترجم: شاکرجان عالم‌اف