مجموعه پادکست های افغانستان
قسمت اول: تحولات افغانستان

توسط جناب آقای مجتبی روزبهانی، جناب آقای مهندس میر محمود موسوی و جناب آقای محسن روحی صفت