سخنرانی دکتر ظریف "مجمع گفتگوی تهران"

دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹